با عرض تسلیت درباره حادثه مکه بنظرم می رسد با دلایل ذیل خ