پدر عزیز تر از جانم امیدوارم سایه مهر و محبت تو پیوسته