اگر بین قلب و ذهنت جنگ و جدالی در گرفت، فراموش نکن همیشه حق ...
۲۴

اگر بین قلب و ذهنت جنگ و جدالی در گرفت، فراموش نکن همیشه حق ...