وقتی بغضهایت را جمع میکنی...وطن پرستو بهار استو اگر بهار مها...
۱۷

وقتی بغضهایت را جمع میکنی...وطن پرستو بهار استو اگر بهار مها...

بهت پیله کردم نمی مونی پیشمنه میمیرم اینجا نه پروانه میشماز ...
۴

بهت پیله کردم نمی مونی پیشمنه میمیرم اینجا نه پروانه میشماز ...

واااااای خداااااااا. )))))))))))))))):
۷

واااااای خداااااااا. )))))))))))))))):

تمام سال من بیتوپر از سوز زمستونهصدای خنده رو هیچکسنمیشنوه ا...
۹

تمام سال من بیتوپر از سوز زمستونهصدای خنده رو هیچکسنمیشنوه ا...

امروز. نیمه یپاییز است. سازت اگر عشق بنوازدهمه خلقت خواهند ر...
۲۶

امروز. نیمه یپاییز است. سازت اگر عشق بنوازدهمه خلقت خواهند ر...

سخته عاشق باشی ولی هیشکی ندونه...اشکاتو زودی پاک کنی کسی نفه...
۲۱

سخته عاشق باشی ولی هیشکی ندونه...اشکاتو زودی پاک کنی کسی نفه...

ساحل سرخ دلت اسم کسی رو حک نکنبه اینکه من دوست دارم حتی یه ذ...
۴

ساحل سرخ دلت اسم کسی رو حک نکنبه اینکه من دوست دارم حتی یه ذ...

پشت سکوت تو دلتنگی و غم است می دانماین جمله برای وصف تو کم ا...
۴

پشت سکوت تو دلتنگی و غم است می دانماین جمله برای وصف تو کم ا...

من بودم و تنهایی و یک راه بی انتهایک عالم گله و خدایی بی ادع...
۸

من بودم و تنهایی و یک راه بی انتهایک عالم گله و خدایی بی ادع...

امشب از آسمان دیده توروی شعرم ستاره میبارددر سکوت سپید کاغذه...
۵

امشب از آسمان دیده توروی شعرم ستاره میبارددر سکوت سپید کاغذه...

گاهی اگر خواستی ،اگر توانستی ،اگر هنوز یادی از من در سر، که ...
۵

گاهی اگر خواستی ،اگر توانستی ،اگر هنوز یادی از من در سر، که ...

میخواهمتتو را که ناب ترین حس عالمیعاشقانهصادقانهخالصانه میخو...
۵

میخواهمتتو را که ناب ترین حس عالمیعاشقانهصادقانهخالصانه میخو...

پر از اشکم ولی میخندم به سختیبه قول فروغ که میگفت:شهامت میخو...
۱۸

پر از اشکم ولی میخندم به سختیبه قول فروغ که میگفت:شهامت میخو...

غصه نخور مسافر اینجا ما هم غریبیماز دیدن نور ماه یه عمره بی ...
۹

غصه نخور مسافر اینجا ما هم غریبیماز دیدن نور ماه یه عمره بی ...

من این شب زنده داری را دوست دارممن این پریشانی را دوست دارمب...
۴

من این شب زنده داری را دوست دارممن این پریشانی را دوست دارمب...

باز امشبم بیدارم.....  حس خوبی ندارم.......
۵

باز امشبم بیدارم..... حس خوبی ندارم.......

بعضی آدمها یهو میان…یهو زندگیت و قشنگ میکنن…یهو میشن همه ی د...
۱۶

بعضی آدمها یهو میان…یهو زندگیت و قشنگ میکنن…یهو میشن همه ی د...

بازم بی خوابم. ):
۱۵

بازم بی خوابم. ):