امتیاز
73850
دنبال کننده
1868
دنبال شونده
178
5

اسلام علیک یا مولا...

4

اینجا عجیب طعم هوا فرق میکنداصلا نبات شهرشما فرق میکندوقتیکه...

7

شب جمعه دوباره در هیاتروضه حال و هوای دیگر داشتکوچه‌ای با زب...

4

...پادشاهی که تنش؛؛ زخمی و بی سرشده استکرمش بر دل عشاق؛؛ مکر...

7

پرسیدند: فرق کریم با جواد در چیست؟فرمودند: «از شخص "کریم" هم...

3

يا قتيل العبراتشاهراهِ عشق باشد پیچ و تابش بیشترهر که عاشق پ...

4

گر زنی سر ز تنم باک ندارم،عشق استاینکه من بهر شما بر سر دارم...

3

ﺷﻌﺮ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﻬﺠﺖ ﻗﺒﻞ از رﺣﻠﺖ:ﺷﻌﺮی ﮐﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﻬﺠﺖ )رﻩ(زﯾﺮ ...

8

ما رو هم بطلب...

8

به رغم مدعیانی که منع عشق کنند....جمال چهره تو حجت موجه ماست...

10

شیعه هاش بگن... یا علی (ع)

3

اﻟﺴﻼم ای ﺣﻀﺮت ﺳﻠﻄﺎن ﻋﺸﻖﯾﺎ ﻋﻠﯽ ﻣﻮﺳﯽ اﻟﺮﺿﺎ ای ﺟﺎن ﻋﺸﻖاﻟﺴﻼم ای ...

3

روزی تو خواهی آمد از کوچه های بارانتا از دلم بشویی غم های ...

3

السلام علیک یا فاطمه الزهرا (س)...

2

مانده ام مشهد روم یا شهر مولا بهتر است؟در جوابم آمده بیتی که...

13

یک خیابان کرده مجنونم تومی دانی کجاستآن خیابان کوی جانان قطع...

9

ﻣﻦ از اﺷﮑﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ رﯾﺰد ز ﭼﺸﻢ ﯾﺎر ﻣﯽ ﺗﺮﺳﻢاز آن روزی ﮐﻪ ارﺑﺎﺑﻢ ...

7

حسین جان:یادگاری که برادر میدهد با ارزش استآن ضریح قبلی ات ر...

12

از بس که روزه را به غلط روضه خوانده امهی فکر میکنم رمضــان ه...

11

شاهنشه نجف حرمش فرق می کندلطف و عنایت وکرمش فرق می کند.........