آموزش پادری:با 10 زنجیره یک حلقه درست کنید، داخل حلقه رو با ...

آموزش پادری:

با 10 زنجیره یک حلقه درست کنید، داخل حلقه رو با پایه بلند پر کنید
رج دوم :داخل هر پایه بلند دو پایه بلند بزنید
رج سوم :داخل هر پایه بلند دو پایه بلند بزنید
رج چهارم :یه پایه یه زنجیره
رج پنجم :با پایه بلند پر میشود. هم روی پایه وهم روی زنجیره
انتهای رج پنجم35 زنجیره زده که سه تا از زنجیره ها با عنوان پایه حساب میشود. روی زنجیره ها رو با32 پایه بلند پر میکنیم نخ را قطع کرده
نخ را به سر کار وصل کرده 11 زنجیره زده که سه تا از زنجیره به عنوان پایه حساب میشود بعد یه پایه بلند به هشتمین پایه از زیر میزنیم، دوباره هشت زنجیره می زنیم یه پایه بلند به هشتمین پایه از زیر میزنیم،دوباره هشت زنجیره وبا پایه بلند به سر دایره وصل میکنیم.در اینجا به دایره رسیدیم، حالا دو ذنجیره یک پایه بلند، دو ذنجیره یک پایه بلند تا دوخانه مانده به انتهای دایره این کار را ادامه میدهیم
رج بعد روی زنجیره ها وپایه ها کلا با پایه بلند پر میکنیم،در انتها باید دوخانه ی هشتای به بافت اضافه کنیم به این صورت که 26 زنجیره زده مه سه تا از زنجیره ها به عنوان پایه بلند حساب میشود ،بعد یه پایه بلند به زنجیره 19میزنیم دوباره هشت زنجیره یه پایه بلند سر کار زده میشود. توجه تمام پایه ها باید روبروی پایه. های رج قبل باشد
هشت زنجیره یک پایه تا انتها به سر. دایره میرسیم به دایره که رسیدیم سه زنجیره یک پایه سه زنجیره یک پایه تا اخر که دوخانه به انتها بر میگردیم
پس به این صورت میشود که از سمت دایره دوپایه کم میشود ازسمت دیگر دوپایه هشتایی اضافه میشود
همین کارا ادامه میدهیم تا ده رج روی کار.
بعد از ده رج بافت شروع میکنیم از سمت خانه های هشتای یه زنجیره یک زنجیره کم کردن یعنی هشت زنحیره یک پایه بلند در رج بعد میشود هفت زنجیره یک پایه، هفت پایه روش رج بعد شش زنجیره یک پایه.این کم کردن ادامه دارد تا زنجیره ها به دو زنجیره یک پایه برسد
هنگامی که دانه ها رو کم میکنیم به مرور بافت خود را جمع کرده وحالت گرد شدن رو به خودش میگیرد
در انتها گردی وسط را جدا گانه بافته وبه کار وصل میکنیم

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است