آنان که غرور مرا له میکنند:آنان که کاخ آرزوهایم را ویران