یه آهنگایی هستم که ادم وقتی گوششون میده میگه ا من کی زندگ