وا مگ میشه ن ن اصن خوابم ی نشکون از خودم بگیرم جیزززززز ن