چشمانم را می بندم و تو را در کنار خود می بینم. نمیدانم ای