می آیی . . .عاشق می کنی . . .محو میشوی . . .تا فراموشت می