اين به افتخار نليسا و زينب که تنها کسايي بودن که بهم گفتن