به راحتی میشهدر دفترچه تلفن کسی جایی پیدا کردولی به سختی می ...

به راحتی میشه

در دفترچه تلفن کسی جایی پیدا کرد
ولی به سختی می شه در قلب او جایی پیدا کرد

.
.
به راحتی میشه
در مورد اشتباهات دیگران قضاوت کرد
ولی به سختی می شه اشتباهات خود را پیدا کرد
.
.
به راحتی میشه
بدون فکر کردن حرف زد
ولی به سختی می شه زبان را کنترل کرد
.
.
به راحتی میشه
کسی را که دوستش داریم از خود برنجانیم
ولی به سختی می شه این رنجش را جبران کنیم
.
.
به راحتی میشه
کسی را بخشید
ولی به سختی می شه از کسی تقاضای بخشش کرد
.
.
به راحتی میشه
قانون را تصویب کرد
ولی به سختی می شه به آن ها عمل کرد
.
.
به راحتی میشه
به رویاها فکر کرد
ولی به سختی می شه برای بدست آوردن یک رویا جنگید
.
.
به راحتی میشه
هر روز از زندگی لذت برد
ولی به سختی می شه به زندگی ارزش واقعی داد
.
.
به راحتی میشه
به کسی قول داد
ولی به سختی می شه به آن قول عمل کرد
.
.
به راحتی میشه
دوست داشتن را بر زبان آورد
ولی به سختی می شه آنرا نشان داد
.
.
به راحتی میشه
اشتباه کرد
ولی به سختی می شه از آن اشتباه درس گرفت
.
.
به راحتی میشه
یک دوستی را با حرف حفظ کرد
ولی به سختی می شه به آن معنا بخشید
.
.
و در آخر
به راحتی میشه
این متن را خوند
ولی به سختی می شه به آن عمل کرد …

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار