فکــر می کــردمدر قلب تــ ـــ ـــومحکومم به حبــس ابد !!به ی...

فکــر می کــردم

در قلب تــ ـــ ـــو
محکومم به حبــس ابد !!
به یکبــاره جــا خــوردم …
وقـــتی
زندان بان برســـرم فریاد زد:
هــی..
تــو
آزادیـــــ!

و صـــدای گامهای غریبهـــ ای که به سلـــول من می آمـــد

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار