فامیل اطلاعاتیمون میگه فریال حذف شده ولی اینا نمی خوان بگ