آیا میدانید که هر صبح، پیام آور فرصت زندگیست و نشانه ای ا