من برای دوست داشتنت...مدت هاست آماده ام...اما...امان از ت