پوریا بهادری

poorya.b.h

شما بچرخ
بگرد!!
مثل ما دیدی
من بهت اسکار میدم.....!!!!