من ک غصه هایم را سر وقت میخورم.پس چرا تنهاییم خوب نمیشود.