اینگلیسیه یه ایرانیه رو مبینه میگه:باند هستم جیمز باند ای