توی انفرادی هر فکر مرخرفی به کله ات میزند، هرکس که ساختن