پسرا!کیا بچه بودن از این کارا میکردن باشلواراشون؟؟؟