این دایی عزیزم در آشپزخانه خانه مسجد باغان خدا حفظش کنه م