30 ثانیه به نقطه قرمز نگاه کنید بعد به دیوار سفید نگاه کن