گفتگو با دکتر مهدی نژاد // معاون راهبردی ستاد کل نیروهای