گاهی باید یاد گرفت همیشه دلی که برایت می تپد ماندگار نیست