رهبر معظّم انقلاب: بعضی از خانواده های طرف عروس می گویند