واقعیت این است کہ هرکسے که باشد آزرده ات خواهد کرد،فقط باید ...

واقعیت این است کہ

هرکسے که باشد آزرده ات خواهد کرد،
فقط باید کسانے راپیداکنے کہ ارزش تحمل این رنج را داشته باشند...

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار