این همه پست گذاشتم و درد و دل کردم.... الان واقعا حالم بد