جاده همیشه زیبا و رویایی خلخال به اسالم ، گردنه الماس