از درد جدایی یخ کردم بیا بقلم کن

از درد جدایی یخ کردم بیا بقلم کن