سلام. این دسته گل تقدیم به یه نفر که خیلی گل نرگس دوست دا