سرنوشت تصمیم میگیرد که تو در زندگی با چه کسی ملاقات کنی،