گفت با پدر جمله بساز.....گفتم من با پدر جمله نمیسازم دنیا