میگن شباے قدر اگه کسے حق والناسے گردنش باشه صداش به عرش نمیر...

میگن شباے قدر اگه کسے حق والناسے گردنش باشه صداش به عرش نمیرسه...

وقتبخشیدن و صاف کردن دلهاست پس اگه با نگاهے "صدایی" زبانے ازمن موجب ناراحتیت شده و بر دلت از کارم شکسته بــبــخـــش ببخش اگر ندونسته در حضورت یا پشت سرت حرفے زدم یا.... شبهاے قدر نزدیکه حلالم کنین!

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار