1/2 ........اَه(ـ اَه(ـ ببعین تولد کـ+دوم بیعـ مغـ^زیه...