نمیخوام مثه بقیه بگم عاشقتمو دوسمت دالمو اینا...ولی....نا