ویژه کنید
عکس و تصویر #مینویسم... برای #قلبی ک شکست... ودستی ک دیگرتوان #نوشتن ندارد... و #ذهنی ک دیگر یارای ...

#مینویسم... برای #قلبی ک شکست... ودستی ک دیگر...

#مینویسم...
برای #قلبی ک شکست...
ودستی ک دیگرتوان #نوشتن ندارد...
و #ذهنی ک دیگر یارای #فکر کردن نداشت...
#مینویسم..
از #سرابی ک همه هستی ام را ب #یغما برد...
و از #طوفانی ک خانه #آرزوهایم راویران ساخت...
خانه ای ک #خراب شدُ اونفهمید ک
#کاخ آرزوهایم بود...
#مینویسم...
از#بغض..
از#سکوت..
ازهرآنچه باید #بشکند..
و #شکستع شد .....
و هنر هیچ #بندزنی اون رو بند نزد....
#مینویسم...
از #دردهای_التیام_نیافتع ...
از #بغض_های_بی_صدا_شکستع ...
از #خفقان_در_گلو_مانده ....

#مینویسم ...
از#نبودن...
از #خودم....
از #دل تنهام......
از #افکار نابسامان ...
از #منی_ک_بعد_تو_من نشد ...

#مینویسم ...
چون بجز نوشتن دگر چیزی #آرامم نمیکند...
چ #ناباورانع_تنهایی
با #دلم_انس گرفتع ...

تنهایــی #مقدمت مبارک...‌

@moonlightyy

Loading...