چیه چرا اینجوری نگام میکنین ؟لاک زدم وایستادم ناخونام خشک