انسان آزاد آفریده شده است اما همیشه در زنجیری است که خود