یه جوری لنگیا دارن پست میزارن میگن عقاب آسیا ببخش که این