تنها کسی که اگه به شکمش پا میکوبیدی خوشحال میشد مادرته