عضلاتو داری تو رو خدا...آرزومه یکه شکله ای این گیرم بیاد,