کاش ‌همچون شعریکه سالها پیش‌ نیمی اش را از بَر کرده ایمرا بج...

کاش ‌همچون شعری

که سالها پیش‌ نیمی اش را از بَر کرده ای مرا بجویی کاش مثل منظره ای ‌گنگ که پیش تر در خواب دیده ای در پِی اَم باشی کاش مانند آهنگی قدیمی که چند خطش را میدانی‌ زمزمه ام ‌کنی کاش به یادم بیاوری مانند اولین دیدار اولین لبخند،اولین بغض کاش‌ چون آخرین آغوش آخرین دوستت دارم آخرین با من‌بمان به من ‌فکر ‌کنی کاش چون خاطره ای دور گاهی ‌مرور‌‌م کنی هنوز زیبایم هنوز شیرینم هنوز اینجایم و هنوز‌ تنها چون اتفاقی در انتظار افتادن تنها کافی ست ‌مرا هوس کنی! #حامد_نیازی #نامه_های_سوخته

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار