میوه های حبه ای مثل انگور و گوجه فرنگی های کوچیک رو از دس