غلامحسین ساعدی از بزرگترین نویسندگان معاصر، عاشق دختری بن