چندی پیش دختری 8 ساله خودکشی کرد که البته نجات یافت وقتی