در عرشه سفینه ات ای نوح کربلاجای برای ادم کشستی شکسته هست