به یکی گفتن اینجوری آب نخور، عقلت کم میشه. گفت عقل چیه؟ گ