ویژه کنید
عکس و تصویر دیوانه ها؛ با خودشان حرف نمیزنند! آنها فقط تمام روز را؛ به کسی که نیست، ...

دیوانه ها؛ با خودشان حرف نمیزنند! آنها فقط تمام روز را؛ به کسی ...

دیوانه ها؛
با خودشان حرف نمیزنند!
آنها فقط تمام روز را؛
به کسی که نیست،
بلند بلند فکر میکنند...♥
#ESHQ_FNDQ

Loading...